نبشی

نبشی ها از زیر مجموعه های مقاطع هستند. میزان مصرف این کالا در پروژه ها  به نسبت سایر مقاطع بسیار کم است. بیشترین نیاز به این محصول توسط تولید کنندگان داخلی در حال تأمین است.  شرکت فولاد فراطرح با بهترین تولیدکنندگان این محصول جهت تأمین نیاز مشتریان خود ، در ارتباط است.