اخبار و مقالات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 24 دی 1400

به گزارش فولاد فراطرح، در هفته منتهی به ۲۴ دی، شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۲۲۵ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۱.۵ درصد، کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۴۹۲۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۴۵۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۵۷۵۰ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 17 دی 1400

به گزارش فولاد فراطرح، در هفته منتهی به ۱۷ دی، در مجموع شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط به‌صورت بسیار جزئی و حدود ۵ تومان به ازای هر کیلو کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۱۴۵ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۴۷۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۵۷۵۰ به ازای هر کیلو رسید. علی‌رغم مقاومت قیمت میلگرد در بازار در برابر کاهش قیمت، در هفته گذشته در بورس کالا باز هم شاهد کاهش قیمت میلگرد بودیم.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 10 دی 1400

به گزارش فولاد فراطرح، در هفته منتهی به ۱۰ دی، باز هم شاهد کاهش قابل توجه قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۲۹۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۱.۹ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۴۶۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۵۷۵۰ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 3 دی 1400

به گزارش فولاد فراطرح، در هفته منتهی به ۳ دی، شاهد کاهش محسوس قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۲۸۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۱.۸ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۴۴۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۰۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۱۹۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 26 آذر 1400

به گزارش فولاد فراطرح، در هفته منتهی به ۲۶ آذر، شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۲۸۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۱.۷ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۷۲۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۴۲۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۶۸۵ به ازای هر کیلو رسید. از ابتدای آذر تاکنون متوسط قیمت میلگرد در بازار حدود ۷۱۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۴.۳ درصد کاهش یافته که کاهش قابل توجهی محسوب می‌شود.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 19 آذر 1400

به گزارش فولاد فراطرح، در هفته منتهی به ۱۹ آذر، در مجموع شاهد افزایش اندک قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۱۰۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۰.۶ درصد افزایش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۶۰۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۵۲۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۸۹۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 12 آذر 1400

به گزارش فولاد فراطرح، در هفته منتهی به ۱۲ آذر، برای سومین هفته متوالی شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۳۵۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۲.۱ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۵۹۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۴۲۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۶۹۵ به ازای هر کیلو رسید. در هفته گذشته، میانگین قیمت میلگرد برای نخستین بار از ۲۲ مهر سال جاری تاکنون، وارد کانال ۱۵۰۰۰ تومانی شد.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 5 آذر 1400

به گزارش فولاد فراطرح، در هفته منتهی به ۵ آذر، برای دومین هفته متوالی شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۱۸۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۱ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۶۲۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۸۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۹۸۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 28 آبان 1400

به گزارش فولاد فراطرح، در هفته منتهی به ۲۸ آبان، شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۰.۹ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۶۴۳۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۹۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۹۰۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 21 آبان 1400

به گزارش فولاد فراطرح، در هفته منتهی به ۲۱ آبان، شاهد ثبات توأم با افزایش جزئی نرخ‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۳۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۰.۲ درصد افزایش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۶۵۸۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۶۰۵۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۷۴۸۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 14 آبان 1400

به گزارش فولاد فراطرح، در هفته منتهی به ۱۴ آبان، شاهد معکوس شدن روند نرخ‌ها در بازار آهن بودیم و قیمت‌ها پس از دو هفته افزایش قابل توجه، افت نسبی را تجربه کرد. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۰.۹ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۶۵۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۶۰۵۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۷۳۷۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 7 آبان 1400

به گزارش فولاد فراطرح، در هفته منتهی به ۷ آبان، برای دومین هفته متوالی شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۶۵۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۴ درصد افزایش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۶۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۶۲۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۷۳۰۰ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات