تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 5 آذر 1400

به گزارش فولاد فراطرح، در هفته منتهی به ۵ آذر، برای دومین هفته متوالی شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۱۸۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۱ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۶۲۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۸۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۹۸۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 28 آبان 1400

به گزارش فولاد فراطرح، در هفته منتهی به ۲۸ آبان، شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۰.۹ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۶۴۳۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۹۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۹۰۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 21 آبان 1400

به گزارش فولاد فراطرح، در هفته منتهی به ۲۱ آبان، شاهد ثبات توأم با افزایش جزئی نرخ‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۳۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۰.۲ درصد افزایش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۶۵۸۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۶۰۵۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۷۴۸۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 14 آبان 1400

به گزارش فولاد فراطرح، در هفته منتهی به ۱۴ آبان، شاهد معکوس شدن روند نرخ‌ها در بازار آهن بودیم و قیمت‌ها پس از دو هفته افزایش قابل توجه، افت نسبی را تجربه کرد. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۱۵۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۰.۹ درصد کاهش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۶۵۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۶۰۵۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۷۳۷۵ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 7 آبان 1400

به گزارش فولاد فراطرح، در هفته منتهی به ۷ آبان، برای دومین هفته متوالی شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۶۵۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۴ درصد افزایش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۶۷۰۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۶۲۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۷۳۰۰ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات

تحولات موثر بازار آهن و فولاد در هفته‌ی منتهی به 30 مهر 1400

به گزارش فولاد فراطرح، در هفته منتهی به ۳۰ مهر، شاهد افزایش محسوس قیمت‌ها در بازار آهن بودیم. قیمت میلگرد در بازار به‌طور متوسط حدود ۶۰۰ تومان به ازای هر کیلو، معادل ۳.۹ درصد افزایش یافت و قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ تا ۳۲ (تحویل درب کارخانه) به‌طور میانگین به حدود ۱۶۰۵۰ تومان به ازای هر کیلو رسید. کف قیمت میلگرد در بازار در پایان هفته گذشته به حدود ۱۵۶۰۰ تومان و سقف آن به حدود ۱۶۵۰۰ به ازای هر کیلو رسید.

مشاهده جزییات